Nykyaikainen avokonttori

Avokonttori, toiselta nimeltään maisemakonttori, tarkoittaa yleisimmin suurta toimistotilaa, jossa työskentelee useita työntekijöitä. Työtilat on yleensä erotettu toisistaan sermeillä. Tila voi olla myös ilman väliseiniä yhtenäinen. Avokonttorit ovat olleet suosiossa vielä 2000 luvulla. Avokonttorin kiistaton etu on työntekijöiden keskinäisen kommunikaation vaivattomuus. Nykyään on tultu siihen tulokseen, etteivät kaikenlaiset työtehtävät onnistu avokonttorissa.

Maisemakonttori nimi on peruja saksalaiselta arkkitehtitoimistolta, se luotiin 1960-luvulla. Maisemakonttorin taka-ajatuksena oli säästää tilakustannuksissa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että avokonttorissa työskentelevissä on enemmän sairauspoissaoloja verraten henkilökohtaisiin toimistotiloihin.

Nykyään avokonttorin asemaa syrjäyttää monitilatoimisto. Se on avokonttorin tapainen, mutta siellä on myös lisätiloja kuten puhelinkopit, kokoushuoneita tai rentoja nurkkauksia. Eli vaihtoehtoisia tiloja eri toiminnoille. Avokonttorissa taas ei ole muuta kuin oma työpiste.

Konttorimelu

Avokonttoreissa suurin haaste on melu. Melu koetaan jopa epidemian tapaisena haasteena. Suuri osa avokonttorissa työskentelevistä kokee melun jatkuvana haittana työpaikallaan. Äänihaitat vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin, tuloksellisuuteen sekä tuottavuuteen. Työntekijät, jotka kärsivät jatkuvasti meluhaitasta työssään, pitävät todennäköisenä työpaikasta lähtemistä seuraavan puolen vuoden sisällä. Tutkimuksissa selviää avokonttoreiden vaikuttavan heikentävästi työntekijöiden lyhytkestoiseen muistiin ja luovien ratkaisujen keksimiseen. Avokonttorissa työskenteleviä kehoitetaan välillä siirtymään hiljaiseen tilaan, jos mahdollista. Tällä tavalla työssä jaksaminen parantuu.

Avotoimisto sopii työhön, jossa ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa työntekijöiden kesken. Jos työn sisältö ja kohde on sama, voivat työntekijät antaa ideoita ja tukea toisiaan helposti avokonttorissa. Jos työ vaatii keskittymistä monimutkaisiin asioihin, rauhallisen työympäristön merkitys korostuu.

Avokonttorit tuovat mahdollisuuksia, mutta niissä on myös haittapuolia. Ei ole yksiselitteistä vastausta ovatko avokonttorit joko hyviä tai huonoja. Parhaita tuloksia avokonttoreiden tyytyväisyyskyselyissä tavoitetaan silloin, kun työntekijät ovat saaneet osallistua ympäristön suunnitteluun ja heidän toiveensa on kuultu. Työntekijälle on merkityksellistä tuntea voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa. Tyytymättömyyttä lisää jos kaikki päätökset tehdään ylemmältä taholta ilman työntekijän kuulemista. Jokainen työpaikka on yksilö. Toimivia ratkaisuja ei löydy pelkästään kopioimalla muita, täytyy miettiä mikä järjestely sopii juuri kyseiseen työpaikkaan.